8. Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima

Sektor za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima obavlja poslove vezane za definiranje i razvoj statističkih metoda za procese statističke proizvodnje te nacrte uzorka za statistička istraživanja; bavi se analiziranjem, sezonskim i kalendarskim prilagođavanjem vremenskih serija primjenom odgovarajućih metoda; prati i primjenjuje standarde Europskog statističkog sustava za upravljanje kvalitetom statističkih proizvoda i procesa te Kodeks prakse europske statistike, popunjava izvještaje o kvaliteti podataka prema zahtjevima Eurostata, definira i dokumentira upravljanje kvalitetom statističkih procesa i proizvoda; u suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda utvrđuje metodologije za zaštitu povjerljivih statističkih podataka te obavlja poslove zaštite povjerljivih statističkih podataka u agregiranom obliku ili mikropodataka. Prati razvoj međunarodnih ekonomskih i društvenih klasifikacija i nomenklatura, priprema i izrađuje nacionalne verzije klasifikacija djelatnosti, proizvoda i zanimanja te primjenjuje odgovarajuće nacionalne i međunarodne norme i preporuke. Ažurira i održava Prostorni statistički registar; vodi i ažurira portal GeoSTATRH; vodi i ažurira Metadata katalog; vodi Nacionalnu klasifikaciju statističkih regija (HR NUTS), razvija i primjenjuje geografski informacijski sustav (GIS); izrađuje grafičke prikaze statističkih podataka, izrađuje različite tematske karte i analize na temelju statističkih podataka; priprema i izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu popisa i drugih statističkih istraživanja. Obavlja poslove vezane za provedbu aktivnosti na diseminaciji rezultata službene statistike te razvija i unaprjeđuje odnose s korisnicima. Osigurava transparentnost i dostupnost statističkih podataka, metodoloških objašnjenja i tekstova s rezultatima službene statistike na korisnicima prilagođen način te vodi brigu o pružanju kvalitetnih usluga korisnicima. Organizira, koordinira i provodi publicističku djelatnost Zavoda te u suradnji s ostalim statističkim ustrojstvenim jedinicama planira i izrađuje Program publiciranja i Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Vodi korisničke račune Zavoda na društvenim mrežama, vizualizira statističke podatke (izrađuje infografike, animacije, video materijale) i educira korisnike. Koordinira aktivnosti u području statističke povjerljivosti i pristupa povjerljivim statističkim podacima te upravlja radom Odbora za statističku povjerljivost koji u okviru svoje nadležnosti razmatra zahtjeve za pristup povjerljivim statističkim podacima u znanstvene svrhe. Vodi i ažurira Administrativni poslovni registar u koji se upisuju svi poslovni subjekti i njihovi dijelovi prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD. Sudjeluje u planiranju i provedbi projekata iz svoga djelokruga koji se financiraju iz sredstava EU, uključujući darovnice. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata, planova i izvješća iz svoga djelokruga. Provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima ustrojavaju se:
8.1. Služba uzorkovanja, statističkih metoda i analiza
8.2. Služba za kvalitetu, statističke standarde i razvoj geoinformacijskog sustava
8.3. Služba za publicistiku
8.4. Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka
8.5. Služba administrativnog poslovnog registra.