3. Sektor za financije i nabavu

Sektor za financije i nabavu obavlja poslove koji se odnose na organiziranje, kontroliranje i praćenje izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno propisima; izrađuje prijedlog financijskog plana te prati njegovo ostvarivanje; obavlja računovodstvene poslove, nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi financijsko knjigovodstvo Zavoda i analitiku, sastavlja financijske i statističke izvještaje. Obavlja poslove obračuna plaća i naknada zaposlenima; obračuna i isplate drugog dohotka vanjskim suradnicima; vodi blagajničko poslovanje; obavlja kontrolu i obračun naloga za službena putovanja u zemlji i inozemstvu; kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih rashoda i izdataka, prihoda i primitaka. Organizira i kontrolira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; vodi knjigovodstvo nefinancijske imovine; unosi i ažurira financijske podatke u registar državne imovine. Prati projekte financirane iz donacija, inozemnih darovnica i fondova EU. Sudjeluje u izradi strateškog plana Zavoda u dijelu koji se odnosi na povezivanje financijskog plana sa strateškim ciljevima te obavlja i druge poslove vezane uz financijsko poslovanje i računovodstvo. Obavlja poslove koordinacije razvoja sustava unutarnjih kontrola unutar Zavoda; izrađuje upute za potrebe financijskog upravljanja i kontrola, prati provedbu financijskog upravljanja i kontrola. Obavlja poslove koji se odnose na planiranje i provedbu postupaka nabave roba, radova i usluga u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje; prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim financijskim planom; obavlja poslove prijama i raspodjele potrošnog i uredskog materijala te vodi materijalnu evidenciju o istom; osigurava vođenje evidencija i izvještaja o provedenim postupcima javne nabave. Priprema stručna mišljenja o pitanjima koja se odnose na proračun, financije i računovodstvo te nabavu za potrebe Zavoda. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za financije i nabavu ustrojavaju se:
3.1. Služba za proračun
3.2. Služba za financijske i računovodstvene poslove
3.3. Služba za nabavu.