10. Sektor prikupljanja i obrade podataka

Sektor prikupljanja i obrade podataka obavlja sljedeće poslove; sudjeluje u definiranju obuhvata statističkih istraživanja, obavlja distribuciju upitnika i prikupljanje podataka, daje upute i objašnjenja izvještajnim jedinicama kako popuniti upitnike, provodi kontrolu obuhvata, popunjenosti i smislenosti prikupljenih izvještaja, požuruje dostavu podataka za izvještajne jedinice koje na upitnike nisu odgovorile, dostavlja popunjene upitnike nadležnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, sudjeluje u predlaganju izmjena sadržaja upitnika i u dopuni provedbenih uputa u pilot-fazi testiranja upitnika. Standardizira upute i smjernice za prikupljanje i obradu podataka za statistička istraživanja. Organizira anketna istraživanja i provodi anketiranje u kućanstvima, vrši izbor i obuku anketara, radi podjelu poslova među anketarima, kontrolira rad anketara, obavlja administrativne poslove vezane uz anketare, nadzire i kontrolira proces prikupljanja podataka, surađuje s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za metodologije anketnih istraživanja i sudjeluje u svim oblicima edukacija koje se odnose na unaprjeđenja u provedbi anketa. Organizira i provodi snimanje cijena za područje Grada Zagreba. Obavlja poslove u vezi s prikupljenim obrascima statističkih istraživanja; šifriranje, kontrole potpunosti i logičnosti, ispravljanje podataka koji su pronađeni pogrešnima, praćenje koncentracije i obuhvata za svako istraživanje, obradu istraživanja u elektroničkom obliku, sudjelovanje u izradi logičko-računske kontrole podataka, izradi uputa za šifriranje podataka i uputa za ispravljanje grešaka. Obavlja unos podataka različitim metodama; sudjeluje pri redefiniranju statističkih obrazaca; pripremi, organizaciji i implementaciji digitalnog tiska obrazaca i publikacija na sustavu digitalnog tiska u Zavodu. Sudjeluje u planiranju i provedbi projekata iz svoga djelokruga koji se financiraju iz sredstava EU, uključujući darovnice. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata, planova i izvješća iz svoga djelokruga. Provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru prikupljanja i obrade podataka ustrojavaju se:
10.1. Služba anketiranja
10.2. Služba statističke podrške i koordinacije prikupljanja podataka u područnim jedinicama.