13. Samostalna služba za strateški razvoj statističkog sustava

Samostalna služba za strateški razvoj statističkoga sustava obavlja poslove koji se odnose na izradu strateških i programskih dokumenata iz djelokruga Zavoda. U suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda i nositeljima službene statistike izrađuje, objedinjava i tehnički usklađuje strateške i programske dokumente, osobito: Strategiju razvitka službene statistike Republike Hrvatske, Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za višegodišnje razdoblje te za svaku godinu Godišnji provedbeni plan i Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda obavlja poslove vezane za aktivnosti izrade nacrta godišnjeg plana rada i strateškog plana Zavoda te pripreme izvješća; obavlja poslove vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola unutar Zavoda koje se odnose na procjenu strateških rizika. Koordinira izradu prijedloga godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti Zavoda i druge poslove iz područja procjene učinaka propisa te po potrebi navedene poslove obavlja u suradnji sa Službom za pravne poslove. Pruža podršku pri koordinaciji sustava službene statistike te predlaže mjere koje doprinose unaprijeđenu koordinacijske uloge Zavoda. Predlaže modalitete razvoja statističkog sustava Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja u poslovanju i ulozi Zavoda. Izrađuje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne strateške i programske dokumente iz djelokruga Zavoda. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.