11. Samostalna služba za međunarodnu suradnju

Samostalna služba za međunarodnu suradnju obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti Zavoda vezano za međunarodnu suradnju. Provodi poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Zavoda u radu institucija i tijela EU-a te pruža stručnu podršku predstavnicima Zavoda koji sudjeluju u europskim poslovima. Provodi poslove komunikacije i suradnje s Eurostatom i nacionalnim statističkim tijelima država članica EU-a. Sudjeluje u radu Radne skupine za statistiku Vijeća EU-a te pripremi prijedloga i koordinaciji nacionalnih stajališta o aktima od utjecaja na službenu statistiku. Sudjeluje u radu i koordinira aktivnosti suradnje sa statističkim tijelima Ujedinjenih naroda i međunarodnih organizacija. Razvija međunarodne odnose s nacionalnim statističkim tijelima drugih država. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.