7. Sektor demografskih i društvenih statistika

Sektor demografskih i društvenih statistika obavlja poslove vezane za definiranje potrebe za podacima, priprema i izrađuje statističke metodologije, prikuplja podatke, obrađuje, analizira, diseminira i vrednuje podatke u području društvenih statistika. Priprema i provodi statistička istraživanja, ankete i periodične popise, kompilira podatke iz administrativnih izvora koja obuhvaćaju društvene statistike – statistike stanovništva, obrazovanja, kulture, informacijskog društva, kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite, osobne potrošnje i dohotka kućanstava, ekonomske aktivnosti stanovništva, raspolaganja vremenom, tržišta rada i zarada koje se ostvaruju u obavljanju ekonomskih aktivnosti. Pruža stručnu i metodološku pomoć pri provedbi anketnih istraživanja. Provodi obradu i prezentiranje rezultata provedenih istraživanja. Priprema, koordinira i organizira provedbu popisa stanovništva, kućanstava i stanova te provodi obradu popisnog materijala. Priprema objavu i prezentiranje dobivenih podataka. Razvija i primjenjuje nomenklature, klasifikacije i statističke standarde kojima se osigurava usporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te priprema stručno-metodološke publikacije. U suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda priprema agregate za potrebe nacionalnih računa prema Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA 2010) i primjenjuje statističke i tehničke standarde za razmjenu podataka i metapodataka (SDMX). Osigurava podatke i statističke pokazatelje iz djelokruga rada za potrebe korisnika te razmjene statističkih podataka. Sudjeluje u pripremanju i objavljivanju podataka i publikacija iz svoga djelokruga. Sudjeluje u planiranju i provedbi projekata iz svoga djelokruga financiranih iz sredstava EU, uključujući darovnice. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi planskih i programskih dokumenata, planova i izvješća iz svoga djelokruga. Provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru demografskih i društvenih statistika ustrojavaju se:
7.1. Služba statistike stanovništva
7.2. Služba statistike obrazovanja, kulture i informacijskog društva
7.3. Služba statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite
7.4. Služba statistike životnih uvjeta i ekonomske aktivnosti stanovništva
7.5. Služba statistike tržišta rada.