Hrvatski statistički sustav

Poslove službene statistike Republike Hrvatske obavljaju Državni zavod za statistiku i druga tijela koja su Zakonom o službenoj statistici i programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ovlaštena za obavljanje poslova službene statistike (u nastavku teksta: nositelji službene statistike).  

Sustav službene statistike Republike Hrvatske uređen je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).
 
Zakonom o službenoj statistici nositeljima službene statistike određeni su Državni zavod za statistiku kao središnje tijelo, te Hrvatska narodna banka.
 
Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske nositeljima službene statistike određeni su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede.


U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Radi koordinacije te osiguranja učinkovitosti i kvalitete pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji službene statistike, a posebno u vezi s određivanjem metodoloških osnova za provedbu statističkih istraživanja, Državni zavod za statistiku osniva Odbor za sustav službene statistike Republike Hrvatske kao koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika nositelja službene statistike. Tim Odborom predsjeda glavni ravnatelj Zavoda, a članovi su rukovoditelji ustrojstvenih jedinica nositelja službene statistike koje su nadležne za obavljanje poslova službene statistike iz djelokruga nositelja službene statistike. 

Strateški ciljevi sustava službene statistike definirani su Strategijom razvitka službene statistike Republike Hrvatske, koja se donosi za desetogodišnje razdoblje.

Radi realizacije strateških ciljeva sustava službene statistike donosi se program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje koje je istovjetno razdoblju utvrđenome Europskim statističkim programom Europske unije. U skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici, Europski statistički program predviđa okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, kojim se utvrđuju glavna područja i ciljevi aktivnosti planiranih za razdoblje koje odgovara razdoblju višegodišnjega financijskog okvira (VFO-a). U programskom razdoblju 2021. – 2027. Europski statistički program dio je Programa jedinstvenog tržišta (Uredba (EU) br. 2021/690 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi programa za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku). Cilj Europskoga statističkog programa jest usmjerenost europske statistike na informacije potrebne za planiranje, provedbu, nadgledanje i ocjenjivanje politika EU-a te da ujedno statističke informacije budu usklađene, usporedive, pouzdane, prilagođene korisniku i dostupne. Njime se također uspostavlja financijski okvir za pružanje visokokvalitetne, usporedive i pouzdane europske statistike kako bi se poduprlo planiranje, praćenje i evaluacija svih politika EU-a.

Program statističkih aktivnosti obuhvaća prioritetna područja i aktivnosti koje hrvatski statistički sustav treba obuhvatiti u razdoblju na koje se program odnosi, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po područjima, glavne rezultate koje treba proizvesti i diseminirati, odgovorne nositelje službene statistike te osnovnu namjenu i glavne korisnike statističkih podataka.

Radi izvršenja programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za svaku godinu na koju se program odnosi donosi se godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Radi osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike osnovan je Statistički savjet Republike Hrvatske kao savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike Republike Hrvatske.