2. Sektor za ljudske potencijale, pravne i opće poslove

Sektor za ljudske potencijale, pravne i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na provedbu propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima. Priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte Zavoda iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, daje stručna mišljenja koja se odnose na državnu službu te brine o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika Zavoda. Priprema prijedlog plana prijma u državnu službu te provodi postupak prijama u državnu službu. Koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Zavoda, izrađuje primjedbe i mišljenja na nacrte prijedloge zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave. Izrađuje pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Zavoda. Izrađuje i daje mišljenja na ugovore i sporazume u kojima je jedna od ugovornih strana Zavod te pruža pravnu i stručnu pomoć pri izradi akata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica. Obavlja opće poslove, uključujući poslove uredskog poslovanja; osigurava upravljanje imovinom koju koristi Zavod, provođenje mjera zaštite osoba i imovine te mjera zaštite na radu; osigurava obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja i ulaganja u objekte Zavoda te ostalih pomoćno-tehničkih poslova. Sudjeluje u izradi strateških dokumenata, programa, planova i izvješća iz svoga djelokruga. Provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale, pravne i opće poslove ustrojavaju se:
2.1. Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
2.2. Služba za pravne poslove
2.3. Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove.