6. Sektor prostornih statistika

Sektor prostornih statistika obavlja poslove koji se odnose na definiranje potrebe za podacima, priprema i izrađuje statističke metodologije, prikuplja podatke, obrađuje, analizira, diseminira i vrednuje podatke u području statistika poljoprivrede, šumarstva, energije, zaštite okoliša i održivog razvoja, statistike transporta i statistike turizma te priprema diseminaciju podataka za statistiku ribarstva. Priprema i provodi statistička istraživanja u mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj, godišnjoj ili višegodišnjoj periodici, koja obuhvaćaju strukturne, proizvodne statistike poljoprivrede, kao i proizvodne statistike poljoprivrede, šumarstva, statistike energije, zaštite okoliša te obavlja kompilaciju podataka za pregled indikatora održivog razvoja za Republiku Hrvatsku te ekonomskih računa okoliša, statistike transporta i statistike turizma. Organizira i koordinira provedbu i obradu popisa poljoprivrede, izrađuje rezultate te obavlja međunarodnu razmjenu podataka dobivenih popisom i drugim istraživanjima. Razvija i primjenjuje nomenklature, klasifikacije i statističke standarde kojima se osigurava usporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te priprema stručno-metodološke publikacije. Priprema agregate za potrebe nacionalnih računa prema Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA 2010). Primjenjuje statističke i tehničke standarde za razmjenu podataka i metapodataka (SDMX). Koordinira rad na daljnjem razvoju statistika poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energije, zaštite okoliša, održivog razvoja, ekonomskih računa okoliša te transporta i turizma. Osigurava podatke i statističke pokazatelje iz djelokruga rada za potrebe korisnika te razmjene statističkih podataka. Razvija i ažurira Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava. Sudjeluje u planiranju i provedbi projekata iz svoga djelokruga financiranih iz sredstava EU, uključujući darovnice. Sudjeluje u pripremanju i objavljivanju podataka i publikacija iz svoga djelokruga. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi planskih i programskih dokumenata, planova i izvješća iz svoga djelokruga. Provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru prostornih statistika ustrojavaju se:
6.1. Služba proizvodnih i strukturnih statistika poljoprivrede
6.2. Služba statistike zaštite okoliša, energije i indikatora održivog razvoja.
6.3. Služba statistike turizma
6.4. Služba statistike transporta.