Klasifikacijske baze podataka

S obzirom na to da su klasifikacije glavni temelj za organizaciju, koordinaciju i provedbu statističkih istraživanja, u Državnom zavodu za statistiku je, prema terminologiji Neuchatel, uspostavljen klasifikacijski sustav koji sadržava sve međunarodne i nacionalne klasifikacijske verzije strukturirane prema obiteljima klasifikacijama i vrstama klasifikacija jer se bez klasifikacija statistički podaci ne mogu organizirati, prikupiti, obraditi, objaviti i diseminirati.


KLASUS
KLASUS je alat za sve korisnike klasifikacija koji na jednome mjestu nudi mogućnost pregledavanja i pretraživanja klasifikacija prema nazivima i šiframa, omogućuje prikazivanje pojedinačnih elemenata klasifikacija, njihove nazive, objašnjenja ili indekse, ako postoje, kao i tablica veza među različitim verzijama klasifikacija, te pruža mogućnost preuzimanja klasifikacija u više formata sa svim razinama i elementima klasifikacije.

Poveznica: KLASUS


NKD pretraživač
S obzirom na to da Nacionalna klasifikacija djelatnosti najčešće ne služi samo za potrebe provedbe statističkih istraživanja, nego i za razne statističke i administrativne registre, uspostavljen je odgovarajući pretraživač.
NKD pretraživač jest alat koji omogućuje jednostavno i brzo pretraživanje Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD-a) te pronalaženje ispravne šifre djelatnosti na temelju jedne ili više ključnih riječi i obratno − na temelju poznate šifre djelatnosti moguće je pronaći opis traženog razreda djelatnosti.

Poveznica: NKD PRETRAŽIVAČ