Stručna ocjena usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike 2021. – 2023.


Opće informacije o stručnoj ocjeni usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike

Kvaliteta je okosnica europske službene statistike. Kako bi osigurao kvalitetu svoje statistike, Europski statistički sustav (ESS) stvorio je zajednički okvir kvalitete.

ESS se sastoji od Eurostata, nacionalnih statističkih ureda (NSI) EU-a i drugih nacionalnih tijela (ONA) država članica. Sve te institucije odgovorne su za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike i snažno su predane pridržavanju načela iz Kodeksa prakse europske statistike (Kodeks).

Kodeks je temelj Zajedničkog okvira kvalitete Europskog statističkog sustava. On je alat za samoprocjenu koji se temelji na 16 načela koja obuhvaćaju institucionalno okruženje, statističke procese i statističke rezultate. 

ESS periodično prati provedbu načela Kodeksa kroz stručnu ocjenu usklađenosti država članica s Kodeksom, prema metodologiji koju je odobrio Odbor za europski statistički sustav (ESSC).Već su provedena dva kruga (prvi krug 2006. - 2008. i drugi 2013. - 2015.), dok je treći krug proveden u razdoblju 2021. - 2023.

Stručnu ocjenu usklađenosti koordinira Eurostat, statistički ured Europske unije.

Opće informacije o stručnoj ocjeni usklađenosti Europskog statističkog sustava
Europski statistički sustav
Kodeks prakse europske statistike
 

Svrha stručne ocjene usklađenosti

Stručne ocjene usklađenosti služe kao mehanizam za ocjenu usklađenosti svih statističkih sustava država članica Europskog statističkog sustava (uključujući  Hrvatski statistički sustav) sa 16 načela Kodeksa prakse europske statistike. Dobivene preporuke namijenjene su poboljšanju i daljnjem razvoju nacionalnih statističkih sustava Europske unije.

Proces stručne ocjene usklađenosti ESS-a s Kodeksom i praćenje unaprjeđenja
Vrijednost europske statistike


Raspored trećega kruga stručnih ocjena usklađenosti

Treći krug stručnih ocjena usklađenosti ESS-a počeo je u prvom tromjesečju 2021., a trajao je do sredine 2023. u svim državama članicama EU-a i EFTA-e te Eurostatu. Prva institucija koja je ocijenjena bio je Eurostat. Tu je ocjenu proveo Europski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima (ESGAB).
 

Stručna ocjena usklađenosti u Hrvatskoj

U razdoblju 2009. - 2010. provedena je Kraća stručna ocjena usklađenosti (Light peer review) s Kodeksom prakse europske statistike u Hrvatskoj (odvijala se od 29. ožujka do 1. travnja 2010.). Kraća stručna ocjena usklađenosti provedena je u sklopu projekta koji je financirao Eurostat „Global assessment of statistical systems of candidate and potential candidate countries as well as ENP countries“ (Globalna procjena statističkih sustava država kandidatkinja i potencijalnih država kandidatkinja te država članica ENP-a).

U 2015. Hrvatski statistički sustav sudjelovao je u drugom krugu stručne ocjene usklađenosti (posjet u okviru stručne ocjene usklađenosti trajao je od 11. do 15. svibnja 2015.).

Pripreme za treći krug stručne ocjene usklađenosti Hrvatske s Kodeksom prakse europske statistike započele su u proljeće 2022., a stručno ocjenjivanje provedeno je uvidom u pripremljenu dokumentaciju i posjetom Zagrebu od 13. do 17. ožujka 2023.  
 
Stručna ocjena provedena je u četiri faze: popunjavanje samoocjenjujućih upitnika, ocjena upitnika od strane stručnih ocjenjivača, posjet stručnih ocjenjivača i priprema izvješća o rezultatima stručnog ocjenjivanja.
 
Stručna ocjena hrvatskog statističkog sustava 2023. usmjerena je na usklađenost s Kodeksom prakse europske statistike i na koordiniranje proizvodnje europskih statistika u sklopu hrvatskog sustava službene statistike.

Stručni timovi za stručnu ocjenu usklađenosti sastoje se od četiri stručnjaka, uključujući barem jednog vanjskog (iz ESS-a) i jednog stručnjaka iz Eurostata. Sastav stručnih timova za stručnu ocjenu usklađenosti osigurava uravnoteženu kombinaciju kompetencija, znanja i vještina. Uzimajući u obzir spomenute zahtjeve, stručni tim za stručnu ocjenu usklađenosti u Hrvatskoj sastojao od sljedećih članova:

  • g. Jonas Markelevičius - predsjednik
  • g. Thomas Burg
  • g. Richard Laux
  • g. Jarko Pasanen
 
Informacije o stručnoj ocjeni usklađenosti hrvatskog statističkog sustava, koja je provedena u 2015., dostupne su na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku: https://dzs.gov.hr/istaknute-teme-162/kvaliteta/strucna-ocjena-uskladjenosti-s-kodeksom-prakse-europske-statistike/strucna-ocjena-uskladjenosti-s-kodeksom-prakse-europske-statistike-2015-1338/1338.

Dodatne informacije o kvaliteti mogu se pronaći na internetskim stranicama Eurostata: https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/overview i Državnog zavoda za statistiku: https://dzs.gov.hr/quality.

Svi dokumenti vezani uz stručnu ocjenu usklađenosti ESS-a dostupni su na internetskim stranicama Eurostata: https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.