Stručna ocjena usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike 2015.

Državni zavod za statistiku i drugi nositelji službene statistike sudjelovali su u aktivnostima sustavne procjene usklađenosti nacionalnih statističkih institucija i Europskoga statističkog sustava (ESS)1 s Kodeksom prakse europske statistike (KoP).

KoP, kojim je uspostavljen zajednički okvir kvalitete ESS-a, Odbor za statistički program prihvatio je 2005., a njegov nasljednik, Europski odbor za statistički sustav (ESSC), poboljšao ga je 2011. KoP čini 15 načela i povezani indikatori dobre prakse, a obuhvaća institucionalno okruženje, proces statističke proizvodnje i proizvodnju europskih statistika. ESS je odlučan u osiguravanju potpune usklađenosti s KoP-om te sustavno radi na postizanju potpune usklađenosti. Periodičnim procjenama prati se napredak u dostizanju tog cilja.

Prva globalna ocjena, krug stručnih ocjena koji se provodio 2006. – 2008., istraživao je u kojoj su mjeri nacionalne statističke institucije i Eurostat napredovali u primjeni onih dijelova KoP-a koji se odnose na institucionalno okruženje i diseminaciju statistika (načela 1. – 6. i 15.). Krug ocjenjivanja rezultirao je izvješćima za svaku nacionalnu statističku instituciju i Eurostat koja se nalaze na Eurostatovoj web-stranici2. Ta izvješća uključuju i skupove mjera za postizanje unaprjeđenja koje se odnose na sva načela iz KoP-a. Skupovi mjera daju informaciju o godišnjem praćenju provedbe KoP-a u ESS-u za razdoblje 2009. – 2013.

Opseg drugoga kruga stručnih ocjena, na koji se odnosi ovo izvješće, proširen je: ocjena usklađenosti obuhvaća sva načela KoP-a. U svakoj zemlji ocijenjena je (uz nacionalnu statističku instituciju) i usklađenost odabranog dijela drugih nositelja službene statistike s KoP-om. Istražen je i način na koji nacionalne statističke institucije koordiniraju proizvodnjom i diseminacijom europskih statistika u sklopu nacionalnih sustava službene statistike.

Potrebno je naglasiti da postoji temeljna razlika između izvješća iz prethodnog kruga stručnih ocjena, provođenoga 2006. – 2008., i izvješća iz ovoga kruga. U krugu iz 2006. – 2008. ocjenjivala se usklađenost s načelima 1. do 6. i 15. iz KoP-a putem skale od četiri razine (potpuno usklađeno, većinom usklađeno, djelomično usklađeno i nije usklađeno), a mjere za poboljšanje dogovarane su za svih 15 načela. Nakon pet godina kontinuiranog razvoja većina mjera za poboljšanje bila je provedena i postignut je znatan napredak prema punoj usklađenosti s KoP-om. Zbog toga, umjesto konstatiranja stanja za sva načela KoP-a, izvješća za krug 2013. – 2015. većinom su usmjerena na područja u kojima nije utvrđena puna usklađenost s KoP-om ili su SOT-ovi preporučili daljnja poboljšanja.

Da bi se postigla neovisnost mišljenja, stručna ocjenjivanja proveli su vanjski stručnjaci primjenom revizijskih načela zbog čega su svi odgovori u samoocjenjujućim upitnicima morali biti potkrijepljeni dokazima. Kao i u krugu iz 2006. – 2008., stručne ocjene provedene su u svim zemljama članicama EU-a, zemljama članicama EEA/EFTA-e i u Eurostatu.

Svaku stručnu ocjenu u zemljama članicama EU-a i zemljama članicama EEA/EFTA-e provodila su po tri ocjenjivača u četiri faze: popunjavanje samoocjenjujućih upitnika za svaku zemlju; upitnike ocjenjuju stručni ocjenjivači ; posjet stručnih ocjenjivača; priprema izvješća o rezultatima stručnog ocjenjivanja. Stručnu ocjenu Eurostata proveo je Europski savjetodavni odbor za statističko upravljanje (ESGAB).

Kako bi se testirala i upotpunila metodologija stručnog ocjenjivanja, probno su tijekom ljeta 2013. ocijenjene dvije zemlje – Island i Slovačka.

Stručno ocjenjivanje je provedeno uvidom u pripremljenu dokumentaciju i posjetom Zagrebu 11. – 15. svibnja 2015. (Stručna ocjena hrvatskog statističkog sustava 2015.Mjere unaprjeđenja)

Ovo izvješće usmjereno je na usklađenost s KoP-om i na koordiniranje proizvodnje europskih statistika u sklopu hrvatskog sustava službene statistike. Izvješće naglašava u tom kontekstu neke prednosti Državnog zavoda za statistiku te sadržava preporuke za unaprjeđenje. Mjere za unaprjeđenje pripremit će Državni zavod za statistiku (DZS) na temelju ovog izvješća, a bit će objavljene unutar četiri tjedna računajući od trenutka slanja završnog izvješća u DZS.  
                                       
(1) ESS je partnerstvo statističkih institucija EU-a koje čine Europska komisija (Eurostat), nacionalne statističke institucije i druge nacionalne institucije koje su u zemljama članicama odgovorne za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika. To partnerstvo uključuje i zemlje članice EEA/EFTA-e (Europskoga ekonomskog prostora / Europskog sporazuma o slobodnoj trgovini).

(2) https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews