Kvaliteta

U pravnom smislu kvaliteta znači da će se nacionalna i europska statistika razvijati, proizvoditi i diseminirati na temelju ujednačenih standarda i usklađenih metoda. Kvaliteta statističkih procesa i proizvoda može se definirati kao "prikladna za svrhu", "prikladna za upotrebu", "ispunjavanje potreba korisnika" i "zadovoljstvo korisnika".

Kad informacije ispunjavaju nacionalne potrebe i brojkama opisuju povijest, sadašnjost i budućnost u stvarnom smislu, ona nudi vjerodostojnost sustava i povjerenje. Stoga statističke informacije moraju biti relevantne, kvalitetne i dobivene etičkim putem.

Misija Državnog zavoda za statistiku jest slijediti europske standarde i, posljedično, pružiti visokokvalitetne statistike za nacionalne i europske svrhe.

Glavni dokument o kvaliteti jest Deklaracija o kvaliteti Europskoga statističkog sustava, koja čini partnerstvo u kojem surađuju Eurostat i nacionalna statistička tijela svake države članice EU-a i države Efte.

Kako bi se postigao glavni cilj u području kvalitete, Kodeks prakse europske statistike (KoP) predstavlja standard za razvoj, proizvodnju i diseminaciju nacionalnih i europskih statistika. KoP kao europski standard omogućuje Državnom zavodu za statistiku kontinuiran rad s korisnicima na statističkoj kvaliteti, pružajući im nužne informacije za razumijevanje kvalitete u statistikama i uspostavljanjem sustava koji nudi odgovore o tome koliko kvaliteta zadovoljava njihove potrebe.

Upotreba standardiziranih alata i metodologija omogućuje statistici izgradnju kvalitete tako da služi pružateljima, nositeljima, proizvođačima i korisnicima podataka. Jedan od alata za organiziranje, nadzor i poboljšanje kvalitete jest publikacija Okvir za osiguravanje kvalitete Europskoga statističkog sustava (ESS QAF), koja identificira moguće aktivnosti, metode i alate za upravljanje kvalitetom. Pruža smjernice i dokaze za provedbu KoP-a pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji europske statistike.

Eurostat slijedi sveobuhvatni pristup upravljanja kvalitetom koji se temelji na KoP-u. U stvarnosti kvaliteta statistike nije ni jednodimenzionalna ni apsolutna. Umjesto toga, ona se mora shvatiti kao relativan koncept, pri čemu se obilježja statističkog proizvoda definiraju u odnosu na potrebe korisnika. Kao i kod drugih proizvoda, statističke informacije moraju biti ''primjerene svrsi'' i ovakav pristup, kojim se postiže kvaliteta u različitim namjenama statistike (za statistiku koja je namijenjena za izravnu primjenu u politikama, za standardnu i eksperimentalnu statistiku), proizlazi iz stalne optimizacije i učenja u bliskoj interakciji s korisnicima. Bitan element u ovom mozaiku statističkih procesa i proizvoda koji omogućuje bolju komunikaciju s korisnicima statističkih podataka jest i Opća revizijska politika Državnog zavoda za statistiku.

Što je kvaliteta?

Kvaliteta statističkog proizvoda može se definirati kao "prikladnost za svrhu" tog proizvoda. Točnije, to je prikladnost namjene s obzirom na dimenzije kvalitete Europskoga statističkog sustava.

Koja su glavna načela kvalitete prema Deklaraciji o kvaliteti Europskoga statističkog sustava?

Prema Deklaraciji o kvaliteti Europskoga statističkog sustava, glavna načela kvalitete jesu sljedeća:

Načelo 11. KoP-a
Relevantnost

Označuje u kojoj mjeri statistički proizvod zadovoljava potrebe korisnika u smislu sadržaja i obuhvata.


Načelo 12. KoP-a
Točnost i pouzdanost

Odnosi se na to koliko je procijenjena vrijednost približna stvarnom rezultatu.

Načelo 13. KoP-a
Pravodobnost i poštivanje rokova objavljivanja statističkih podataka

Opisuje vrijeme između datuma objavljivanja statističkih podataka i datuma na koji se podaci odnose te vremena između stvarnog objavljivanja i planiranog objavljivanja statističkih podataka.

Načelo 14. KoP-a
Usklađenost i usporedivost

Stupanj do kojeg su podaci dobiveni iz različitih izvora ili metoda, ali se odnose na istu temu slični i stupanj do kojeg se podaci mogu usporediti tijekom vremena i područja, npr. geografska razina.


Načelo 15. KoP-a
Dostupnost i jasnoća podataka

Jednostavnost kojom korisnici mogu pristupiti podacima te kvaliteta i dostatnost metapodataka, ilustracija i popratni savjeti


Postoje dodatna obilježja koje treba uzeti u obzir pri razmišljanju o kvaliteti. To uključuje kompromise u kvaliteti rezultata, potrebe i percepcije korisnika, troškove provedbe i opterećenje ispitanika te povjerljivost, transparentnost i sigurnost.

KoP zahtijeva od nacionalnoga statističkog ureda da neprestano poboljšava komunikaciju s korisnicima u vezi sa statističkom kvalitetom, osiguravajući korisnicima razumijevanje kvalitete statistika i utvrđujući koliko kvaliteta zadovoljava njihove potrebe.

Dodatni sigurnosni zahtjevi i stalna briga oko sigurnosti podataka zahtijevaju od nacionalnoga statističkog ureda da potpuno ispunjava obveze koje proizlaze u vezi s povjerljivosti podataka te da se kontinuirano brine i održava sigurnost statistike.

Uspostavom sustava za stalno poboljšanje kvalitete stvoreni su preduvjeti za smanjivanje troškova poslovanja na pojedinim procesima i potprocesima, odnosno omogućeno je preusmjeravanje resursa u razvojne aktivnosti te povećavanje vrijednosti statističkih poslovnih procesa u kvalitativnom smislu.