Peta sjednica odbora

Peta sjednica Odbora održana je 21. studenoga 2023. u Državnom zavodu za statistiku.
 
Sudjelovali su predstavnici svih nositelja službene statistike.
 
Na dnevnom redu bile su četiri točke:
 
  1. Prihvaćanje zapisnika s četvrte sjednice, održane 5. srpnja 2023.
  2. Odnosi s korisnicima
  3. Mjere unaprjeđenja za provedbu preporuka Peer reviewa
  4. Razno.

Članovi su raspravljali o obvezama nositelja službene statistike u ostvarivanju odnosa s korisnicima te su se dogovorili da dosadašnju praksu DZS-a u pristupu korisnicima prenesu i na ostale nositelje službene statistike.

Kodeks prakse europske statistike temelj je zajedničkog okvira kvalitete Europskoga statističkog sustava, sa 16 načela koja obuhvaćaju institucijsko okružje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate prema kojima raspoložive statistike moraju zadovoljavati potrebe korisnika, odnosno, kvaliteta službene statistike, među ostalim, mjeri se s obzirom na opseg u kojem su njezini podaci relevantni i lako dostupni korisnicima.

DZS je izvijestio članove o načinima savjetovanja s korisnicima radi dobivanja povratnih informacija o udovoljavanju njihovim potrebama. Postoji nekoliko kanala komunikacije i komunikacije s korisnicima, ovisno o njihovim skupinama: s najširom skupinom korisnika komunicira se u postupku provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na portalu eSavjetovanja pri donošenju akata koji imaju važnost za širi krug korisnika i građana. Za strateške akte i zakone provodi se usuglašavanje sa svim tijelima državne uprave i drugim javnopravnim institucijama od interesa. Statistički savjet također je jedan od načina angažmana korisnika, dok se preko korisničkih vijeća jača službena statistika u aktivnom dijalogu s ključnim korisnicima.

DZS redovito i sustavno prati zadovoljstvo korisnika provođenjem istraživanja o zadovoljstvu korisnika. Posljednje je provedeno 25. studenoga - 23. prosinca 2022. na internetu, a odazvala su mu se ukupno 192 korisnika. Sljedeće istraživanje planira se za prvo tromjesečje 2024.

Jedan od instituta dijaloga s korisnicima je Statistički savjet RH kao savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike, a osnovano je upravo radi osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike. Savjet ima 13 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od pet godina. Zakonom o službenoj statistici određene su institucije koje predlažu predstavnike Savjeta i njihova imena. Sastanci Savjeta održavaju se minimalno dva puta na godinu, ponjaprije radi predstavljanja strateških planova i izvješća, predstavljanja novih projekata i drugih tema od interesa Statističkog savjeta. Stručna mišljenja Savjeta dostavljaju se u Vladu Republike Hrvatske pri izradi nacrta prijedloga strateških planova i izvješća, zakona te odlučivanju o drugim pitanjima važnima za rad službene statistike.

U vezi s preporukom 17 Izvješća o Stručnoj ocjeni u RH, Državni zavod za statistiku razviti će i provesti strategiju za uključivanje potencijalnih korisnika statističkih podataka koje proizvodi. Ona će obuhvatiti sljedeće aktivnosti: revidiranje rada postojećih i prijedlozi novih korisničkih vijeća, održavanja sastanaka korisničkih vijeća, definiranje procedure/procedura (interne upute), osnivanje novih korisničkih vijeća i dr.

Državni zavod za statistiku izvijestio je članove Odbora o tome da, u skladu s Kodeksom, omogućuje pristup mikropodacima za istraživačke svrhe, što se uređuje posebnim pravilima i protokolima koji su javno dostupni. Uvjeti pristupa jasni su i dobro shvaćeni, a povjerljivi podaci su zaštićeni. Pristup mikropodacima DZS-a za znanstvene svrhe omogućen je istraživačkim subjektima pod uvjetima i na način koji su određeni Pravilnikom, a zahtjeve razmatra Odbor za statističku povjerljivost. Načini pristupa podacima: u „sigurnoj sobi“ , „na daljinu“ i na prijenosnome mediju. Izlazni rezultati se provjeravaju. Dostupni su programi za statističke analize: SAS, StataSE, RStudio, PS IMAGO PRO i Microsoft Office. Sve datoteke čuvaju se i nakon završetka istraživačkog projekta / ugovora. Troškove pristupa, pripreme, obrade i kontrole snosi istraživački subjekt.

U provedbi preporuke 18. Izvješća o Stručnoj ocjeni u RH Državni zavod za statistiku planira intenzivirati aktivnosti na povećanju opće statističke pismenosti korisnika, posebice za opća statistička pitanja i aspekte kvalitete relevantne za službenu statistiku. Osim među srednjoškolcima, trebalo bi promovirati i osnaživati partnerstva i s različitim dionicima te jačati dijalog sa istraživačkom zajednicom.

Članovi su raspravljali i o troškovima posebnih obrada podataka, o načinu izbora korisničkih vijeća te daljnjim planovima rada i načinima uspostavljanja korisničkih vijeća za statistike drugih nositelja službene statistike.