Pravni okvir

Pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike određen je Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euroatom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euroatom oosnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica.

Zakonodavstvo EU-a koje se tiče europske statistike kako ju definira navedena Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici dostupno je na internetu. Eurostatove internetske stranice pružaju ažurirane informacije.

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici