Europski statistički podaci

Eurostat na svojim internetskim stranicama nudi više od 300 milijuna statističkih podataka dostupnih u predefiniranim tablicama, bazama podataka, publikacijama, metodologijama i na ostalim korisnim poveznicama.

Omogućen je pristup podacima, publikacijama i informacijama na Eurostatovim internetskim stranicama i njihovo besplatno preuzimanje.

Eurostatovim bazama podataka može se pristupiti putem poveznice, a informacijama o proizvodima i pomoćnim alatima putem poveznice.

Korisnici mogu pronaći usporedive i usklađene podatke za države članice EU-a te agregirane podatke za EU kao cjelinu. Također se može pristupiti podacima država članica Efte (Švicarska, Norveška, Island i Lihtenštajn).

Internetske stranice sadržavaju i podatke nečlanica ESS-a, kao što su države kandidatkinje i države potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU, države europskog susjedstva te druge države, kao npr. SAD i Japan.

Ako ne možete pronaći tražene informacije na internetskim stranicama Eurostata ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da posjetite stranicu za pomoć korisnicima. Korisničku podršku na hrvatskom jeziku pruža Državni zavod za statistiku u suradnji s Eurostatom.

U nastavku teksta navedene su neke od interaktivnih publikacije koje je pripremio Eurostat, a preveo ih je Državni zavod za statistiku. Publikacije prikazuju Republiku Hrvatsku u usporedbi s drugim državama članicama EU-a. Sve Eurostatove aplikacije dostupne su na mrežnim stranicama Eurostata.

 
Demografska slika Europe
Ključni podaci o Europi
Ljudi u pokretu - Statistika mobilnosti u Europi
Život žena i muškaraca u Europi – Statistički portret
Mladi Europljani