Pravni okvir


Nacionalni

 

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.


Odluka o produženju provedbe popisa stanovništva, kućanstava i stanova do 29.10.2021.
Odluka o produženju provedbe popisa stanovništva, kućanstava i stanova do 14.11.2021.

 

Međunarodni

 

Preporuke

 

Uredbe

  • UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/712
od 20. travnja 2017. o utvrđivanju referentne godine i usvajanju programa statističkih podataka i metapodataka za popis stanovništva i stanova predviđenih Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
EUR-Lex - 32017R0712 - EN - EUR-Lex - Europa EU
 
  • UREDBA (EZ) br. 763/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova
REGULATION (EC) No 763/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
 
  • UREDBA (EZ) br. 223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 11. ožujka 2009.o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica
Uredbe (EZ) br. 223/2009 - EUR-Lex - Europa EU

 

Provedbene uredbe

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/543
od 22. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihovih raščlanjivanja
32017R0543 - HR - EUR-Lex - EUR-Lex
 
  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/881

od 23. svibnja 2017. o provedbi Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu načina i strukture izvješća o kvaliteti i tehničkog formata za slanje podataka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1151/2010
32017R0881 - HR - EUR-Lex - EUR-Lex