Eksperimentalne statistike - Brzorastuća mikropoduzećaBrzorastuća poduzeća (HGE – high growth enterprises) – ona koja imaju prosječni godišnji rast od 10% ili više tijekom trogodišnjega razdoblja – već godinama su u središtu zanimanja jer potiču gospodarski rast i stvaraju nova radna mjesta.
Redovito godišnje izvještavanje o brzorastućim poduzećima koja su dio statistike poslovne demografije[1] fokusira se na poduzeća s 10 i više zaposlenih, dok poduzeća s manje od 10 zaposlenih nisu bila obuhvaćena istraživanjem, a čine znatan dio populacije poduzeća.
Godine 2020. dovršen je projekt kojem je cilj bio proširenje redovite statistike o brzorastućim poduzećima. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima EU-a, a u njemu je sudjelovalo trinaest zemalja, među kojima je bila i Hrvatska.
Ciljevi projekta bili su:
-   razviti metodologiju za utvrđivanje brzoga rasta u populaciji mikropoduzeća i
-   ustanoviti što se događa s brzorastućim poduzećima nakon razdoblja utvrđenoga visokog rasta, tj. koliko je visoki rast zapravo održiv.
Osim razvoja metodologije za novu vrstu statistike, cilj projekta bio je i proizvesti određene statističke podatke koji bi dali uvid u to koliko mikropoduzeća u trogodišnjim intervalima ostvari brzi rast i u kojim se to područjima djelatnosti najčešće događa te što se događa s brzorastućim poduzećima nakon trogodišnjega razdoblja rasta.
U načelu, metodologija koja je definirana u sklopu projekta slijedi onu iz priručnika OECD-a i Eurostata o poslovnoj demografiji, što omogućuje usporedbu rezultata standardnih podataka o HGE-ovima s novim podacima o HGmE-ovima.
Metodologija primijenjena na brzorastuća mikropoduzeća (HGmE – high growth micro enterprises) zahtijeva da rast u apsolutnim brojevima za HGmE-ove bude veći od 3,31 zaposlenika u tri godine. Ovaj prag izveden je iz trenutačne metodologije za utvrđivanje HGE-ova za tvrtke s točno 10 zaposlenika. U ovom projektu isti rast u apsolutnim brojevima (više od 3,31 zaposlenika) primjenjuje se na tvrtke od 1 do 9 zaposlenih u godini početka rasta (T–3). Radi dosljednosti obuhvat HGmE-ova ograničen je samo na razred veličine zaposlenika od 1 do 9 u godini kada je rast započeo i stoga izostavlja razred veličine od 0 zaposlenika.
Zbog pilot-prirode ovoga projekta, rezultate treba tumačiti s oprezom.
 


 

Brzorastuća mikropoduzeća prema veličini
 
Mikropoduzeća visokog rasta definiraju se kao poduzeća koja zapošljavaju manje od 10 zaposlenika na početku svojeg razdoblja visokog rasta. U sljedećoj analizi mikropoduzeća podijeljena su u dvije veličine: 1 – 4 zaposlenika i 5 – 9 zaposlenika.
Primjećuje se da je u skupini mikropoduzeća s 5 – 9 zaposlenika veći udio brzorastućih poduzeća nego u skupini s 1 – 4 zaposlenih. U razdoblju od 2014. do 2017. u razredu s 5 do 9 zaposlenika 9,7% poduzeća imalo je brzi rast, dok je u razredu s 1 – 4 zaposlenika 2,3% poduzeća imalo brzi rast.
Kriterij za klasificiranje kao HGmE bio je minimalno povećanje od 3,3 zaposlenika u poduzeću tijekom razdoblja od tri godine, što je očito lakše postići u većim poduzećima (5 – 9 zaposlenika) nego u manjim poduzećima (1 – 4 zaposlenika).
 
Slika 1.
 

 
Kad se promatraju udjeli zaposlenih osoba u HGmE-ovima prema razredu veličine, u razredu s 5 – 9 zaposlenih veći je udio HGmE-ova u ukupnom broju zaposlenih toga razreda nego u razredu s 1 – 4 zaposlene osobe.
U 2017. godini 21,2% zaposlenih u poduzećima u razredu s 5 – 9 zaposlenih pripadalo je brzorastućim poduzećima, dok je 12,8% zaposlenih u poduzećima s 1 – 4 zaposlene osobe bilo u brzorastućim poduzećima.
 
Slika 2.
 

 


 

Brzorastuća poduzeća prema pravnom obliku
 
Statistika poslovne demografije uključuje pravni oblik poduzeća kao jednu od varijabli. Kad se radi o poduzećima s visokim rastom, čest je slučaj da se potencijal za visoki rast najbolje ostvaruje u pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću (LL – limited liability)[2]. Takvo poduzeće općenito ima bolji pristup financijama, rizičnom kapitalu i kvalificiranim zaposlenicima – što je sve kritično za visoki rast – u usporedbi s drugim pravnim oblicima samostalnih poduzetnika (SP – sole proprietorship) ili partnerstava (PA – partnership).
Društvo s ograničenom odgovornošću pretežit je pravni oblik u poduzećima s 1 – 9 zaposlenika u RH. Između 56,3% i 64,7% mikropoduzeća u promatranim godinama bila su društva s ograničenom odgovornošću, dok su društva s ograničenom odgovornošću još zastupljenija među HmGE-ovima, čineći više od 75% tih poduzeća.
 
Slika 3.
 

 


 

Pripadnost grupi poduzeća
 
Pripadnost grupi poduzeća odražava ovisnost ili neovisnost poduzeća. Ako poduzeće pripada grupi poduzeća, ono može imati manju moć donošenja odluka od istinski neovisnih poduzeća. S druge strane, poduzeća unutar grupe mogu imati bolji pristup višestrukim resursima, kao što su kvalificirani zaposlenici, istraživanje i inovacije, marketing, tehnologija i financije.
Na temelju provedene analize u RH nije zamijećen znatan udio ovisnih mikropoduzeća u ukupnom broju brzorastućih mikropoduzeća.
 
Slika 4.
 

 


 

Starost poduzeća
 
Starost poduzeća zanimljiv je čimbenik za praćenje u kontekstu poduzeća s visokim rastom.
Starost poduzeća podijeljena je u skupine: pet ili manje godina (mlada poduzeća) te više od pet godina.
Udio mladih poduzeća u skupu mikropoduzeća u promatranim godinama kretao se između 18% i 22%, dok je udio mladih mikropoduzeća u skupu HGmE bio nešto viši – između 22% i 26%.
Iz toga proizlazi da je brzi rast karakterističniji za mikropoduzeća starija od pet godina koja su s većim udjelom sudjelovala u ukupnom broju HGmE-ova.
 
Slika 5.
 

 
Mlada poduzeća s visokim rastom populacija su kojoj se posvećuje posebna pozornost jer čine jezgru najdinamičnijih poduzeća u gospodarstvu. Iako broj poduzeća u ovoj skupini nije tako velik, ona uključuje poduzeća s velikim potencijalom za brzi rast i širenje.
 


 

Djelatnost
 
Slika 6. prikazuje udio HGmE-ova u pojedinoj skupini djelatnosti u odnosu na ukupan broj HGmE-ova.
U razdobljima od 2012. do 2015. i od 2013. do 2016. najveći udio HGmE-ova bio je u djelatnosti trgovine, dok su u razdoblju od 2014. do 2017. najveći udio imala poduzeća u građevinarstvu.
 
Slika 6.
 

 
Slika 7. prikazuje odnos udjela mladih HGmE-ova i mikropoduzeća u pojedinom području djelatnosti.
Ako se promatra razdoblje od 2014. do 2017., u gotovo svim područjima djelatnosti udio mladih brzorastućih poduzeća bio je veći od udjela mikropoduzeća.
Očito je da je u određenim sektorima – kao što su Informacije i komunikacije te Usluge smještaja i ugostiteljstva gustoća mladih brzorastućih poduzeća veća nego u drugim sektorima gospodarstva. Na primjer, u području Informacije i komunikacije gotovo 35% mikropoduzeća s visokim rastom bilo je staro najviše pet godina.
 
Slika 7.
 

 


 

Vrste rasta
 
Definicija visokog rasta tradicionalno uključuje samo organski rast, što znači da isključuje rast zbog spajanja, akvizicija i preuzimanja. U ovom pilot-projektu pozornost je također bila na procjeni uloge organskoga naspram neorganskog rasta koji uključuje rast zbog spajanja, akvizicija i preuzimanja.
Gledajući sliku 8., očigledno je da se organski rast odnosi na više od 98% svih promatranih HGmE-ova.
 
Slika 8.
 
  

Zaključci

Udio HGmE-ova veći je u razredu veličine 5 – 9 zaposlenika u odnosu na razred veličine 1 – 4 zaposlenika.
Najviše HGmE-ova čine društva s ograničenom odgovornošću.
Velika većina HGmE-ova u RH ima neovisni status (ne pripada grupi poduzeća).
Otprilike 25% HGmE-ova staro je najviše pet godina, dok se znatno manji udio – oko 18-22% – svih mikropoduzeća kvalificira kao mlada poduzeća.
Najveći udio mladih brzorastućih mikropoduzeća jest u područjima Informacije i komunikacije, Usluge smještaja i ugostiteljstva te u Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima.
 


 
Metodološka objašnjenja

Brzorastuća mikropoduzeća

Brzorastuća mikropoduzeća definiraju se kao poduzeća koja na početku svojeg razdoblja visokog rasta zapošljavaju manje od 10 zaposlenika, a ostvarila su rast veći od 3,31 zaposlenika u tri godine.
Prag od 3.31 zaposlenika izveden je iz trenutačne metodologije za utvrđivanje HGE-ova za tvrtke s točno 10 zaposlenika. U ovom projektu isti rast u apsolutnim brojevima (više od 3,31 zaposlenika) primjenjuje se na tvrtke od 1 do 9 zaposlenih u godini početka rasta (T–3). Radi dosljednosti obuhvat HGmE-ova ograničen je samo na razred veličine zaposlenika od 1 do 9 u godini kada je rast započeo i stoga izostavlja razred veličine od 0 zaposlenika.
Populacija mikropoduzeća koja su u početnoj godini promatranja zapošljavala od 1 do 10 osoba izdvojena je iz populacije aktivnih poduzeća koja su dio redovitoga izvještavanja poslovne demografije, a bila su aktivna od početka do kraja promatranog razdoblja.
Poslovna demografija obuhvaća tržišno orijentirana poduzeća koja su razvrstana u djelatnosti od područja B do područja N, uz dodatak odjeljka S 95.
Za potrebe izrade usporednih tablica djelatnosti su podijeljene na sljedeće skupine:
- Prerađivačka industrija (područje C)
- Građevinarstvo (područje F)
- Trgovina (područje G)
- Smještaj i ugostiteljstvo (područje I)
- Informacije i komunikacije (područje J)
-Stručne, znanstvene i tehničke aktivnosti (područje M)
- Administrativne i pomoćne usluge (područje N)
- Ostale djelatnosti (B, D, E, H, K, L, S 95)
Djelatnost dodijeljena poduzeću u početku promatranoga razdoblja smatra se referentnom.
 
Promatrana razdoblja u kojima se utvrđivao brzi rast bila su:
2012. – 2015.
2013. – 2016.
2014. – 2017.
 
Promatran je i utjecaj pravnog oblika na brzi rast te su poduzeća bila razvrstana u sljedeće skupine:
- SP (sole proprietorship) – fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrti i slobodna zanimanja)
- LL (limited liability company) – trgovačka društva s ograničenom odgovornošću za osnivače
- PA (partnerships) – partnerstva i drugi pravni oblici
 
Dodatno, poduzeća su u projektu podijeljena prema starosti (u prvoj referentnoj godini) na:
- 5 godina i mlađa
- od 5 do 10 godina
- starija od 10 godina
Budući da se poslovna demografija u RH proizvodi od 2013. i podaci o aktivnim poduzećima identificiranim u skladu s metodologijom poslovne demografije dostupni su od 2008., bilo je moguće utvrditi starost poduzeća tek za ona stara 5 i manje godina jer se kao godina nastanka (birth year) utvrđuje prva godina u kojoj je zabilježena ekonomska aktivnost. Ostala poduzeća svrstana su u skupinu starijih od 5 godina.
 
 
[1] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bd_9pm_r2/default/table?lang=en
[2]  Poduzeća su klasificirana prema vrstama pravnih oblika definiranih u metodologiji EU-a za statističke poslovne registre:
- samostalni poduzetnik (sole proprietorship) - poduzeće u isključivom vlasništvu jedne fizičke osobe
- partnerstvo (partnership) - udruženje osoba koje posluju pod zajedničkim nazivom (može biti u obliku ograničenog partnerstva)
- društva s ograničenom odgovornošću (limited liability companies) - poduzeća koja se sastoje od dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću.