Eksperimentalne statistike - Grupe poduzeća


Multinacionalne grupe poduzeća imaju važnu ulogu u gospodarstvu EU-a, ali i svake zemlje. One znatno doprinose proizvodnji dobara i usluga, zapošljavanju i ulaganjima.
Statistike vezane za grupe poduzeća dosad nisu bile objavljivane. Kako bi zadovoljio ovu informacijsku potrebu, Eurostat je inicirao objavljivanje eksperimentalne statistike o multinacionalnim grupama poduzeća u EU na svojim internetskim stranicama[1]. Republika Hrvatska sudjeluje u proizvodnji ove statistike dostavom podataka o dijelovima multinacionalnih grupa poduzeća na svome teritoriju.
Zašto su podaci objavljeni kao eksperimentalna statistika?
Glavni razlog je što ove statistike nisu regulirane propisima, a članak ima za cilj shvatiti potencijalne potrebe korisnika i tražiti povratne informacije prije prelaska na službene statistike.
 
 

Grupe poduzeća u Republici Hrvatskoj
 
Podaci o grupama poduzeća koji su temelj ovih statistika potječu iz Statističkoga poslovnog registra Državnog zavoda za statistiku.
Statistički poslovni registar (u daljnjem tekstu: SPR) jest potpuna, opsežna, strukturirana i redovito ažurirana baza podataka o pravnim i statističkim jedinicama koje su uključene u proizvodnju roba i usluga. SPR osigurava okvir za provedbu statističkih istraživanja, statističkih analiza populacije poslovnih subjekata, izradu statistike poslovne demografije, uspostavu veza s administrativnim izvorima podataka te za identifikaciju i kreiranje statističkih jedinica.
Vrste jedinica koje se registriraju u SPR-u jesu: pravne jedinice, poduzeća, lokalne jedinice, grupe poduzeća te nerezidentne jedinice koje su vlasnički povezane s rezidentnim jedinicama.
Grupa poduzeća, prema definiciji iz Uredbe o statističkim jedinicama[2], jest udruženje pravnih jedinica povezanih pravnim i/ili financijskim vezama. Može imati više od jednoga centra odlučivanja, posebno za politiku proizvodnje, prodaje i profita. Također, može centralizirati određene aspekte financijskoga upravljanja i oporezivanja. Ona čini gospodarski subjekt koji je ovlašten za odlučivanje, posebno u odnosu na jedinice koje ju čine.
Prema Uredbi o europskim poslovnim statistikama[3], sve države članice obvezne su u svojim nacionalnim statističkim poslovnim registrima prikupljati podatke o grupama poduzeća (multinacionalnim i rezidentnim).
U SPR-u se registriraju sljedeći tipovi grupa poduzeća:

  1. Potpuno rezidentna grupa poduzeća
 
Potpuno rezidentna grupa poduzeća jest grupa poduzeća kojoj se sve sastavnice (poduzeća ili pravne jedinice) nalaze na teritoriju jedne zemlje.
 
  1. Multinacionalna grupa poduzeća
 
Multinacionalna grupa poduzeća jest grupa poduzeća koja se sastoji od najmanje dva poduzeća ili dviju pravnih jedinica smještenih u različitim zemljama.
 
2.1 Inozemno kontrolirana grupa poduzeća
 
Inozemno kontrolirana grupa poduzeća jest grupa poduzeća kojoj se sjedište matice grupe nalazi izvan nacionalnog teritorija.
 
2.2 Domaće kontrolirana multinacionalna grupa poduzeća
 
Domaće kontrolirana multinacionalna grupa poduzeća jest grupa poduzeća kojoj se sjedište matice grupe nalazi na teritoriju RH, ali ima podružnice (ovisne poslovne subjekte) izvan teritorija RH.

Grupe poduzeća formiraju se u Statističkome poslovnom registru na temelju podatka iz administrativnih izvora (Sudski registar, Središnje klirinško depozitarno društvo, konsolidirani Godišnji financijski izvještaji) te na temelju podataka iz statističkih istraživanja i EuroGroups Registra (Europski registar grupa poduzeća).
 
 

Grupe poduzeća prema tipu
 
Najveći broj grupa poduzeća od ukupnoga broja registriranih i aktivnih grupa u SPR-u su multinacionalne grupe poduzeća. U 2020. imale su udio od 71,3%, dok je udio potpuno rezidentnih grupa bio 28,7%. U skupini multinacionalnih grupa dominirale su inozemno kontrolirane grupe poduzeća s udjelom od 63,9% u ukupnom broju grupa poduzeća. Multinacionalne grupe kojima je matica rezident RH imala je najmanji udio – 7,4%.
 
Tablica 1. Broj grupa poduzeća u RH prema tipovima grupa poduzeća

Tipovi grupe poduzeća 2018. 2019. 2020.
Potpuno rezidentne 1 961 2 331 2 341
Multinacionalne 5 376 6 234 5 815
Inozemno kontrolirane
4 836 5 630 5 214
Domaće kontrolirane
540 604 601
Ukupno 7 337 8 565 8 156

 
Slika 1.
 

 
Kada se u obzir uzme zemlja u kojoj je sjedište matice multinacionalne grupe, veliku većinu grupa poduzeća u RH čine "europske grupe" u kojima je sjedište matice u nekoj od država EU-a ili EFTA-e.
 
Tablica 2. Multinacionalne grupe poduzeća prema zemlji sjedišta matice grupe poduzeća

  2018. 2019. 2020.
Multinacionalne grupe – inozemno kontrolirane 4 836 5 630 5 214
Zemlje EU-a i EFTA-e
3 782 4 205 3 965
Ostale zemlje
1 054 1 425 1 249

 
Slika 2.
 

 
Kad se promatra "nacionalnost" inozemno kontrolirane grupe poduzeća, u grupama poduzeća koje posluju na teritoriju RH najveći udio imaju one čija je matica registrirana u Austriji, Sloveniji ili Italiji.
 

Broj pravnih jedinica u grupama poduzeća
 
Pravne jedinice koje pripadaju grupama poduzeća su  trgovačka društva i ustanove, koje su međusobno povezane vlasničkim vezama ili vezama kontrole.
U tablici 3. te na slici 3. vidljivo je da je više pravnih jedinica pripadalo multinacionalnim grupama poduzeća nego potpuno rezidentnima, no taj udio nije toliko dominantan kao kada je riječ o broju grupa.
 
Tablica 3. Broj pravnih jedinica u RH koje pripadaju grupama poduzeća

Tipovi grupa 2018. 2019. 2020.
Potpuno rezidentne grupe 4 889 5 769 5 803
Multinacionalne grupe 6 802 7 686 7 845
Inozemno kontrolirane
5 483 6 343 6 493
Domaće kontrolirane
1 319 1 343 1 352
Ukupno 11 691 13 455 13 648

 
Slika 3.
 

 

Broj zaposlenih osoba u grupama poduzeća
 
Utjecaj grupa poduzeća u gospodarstvu neke zemlje znakovit je ako se u obzir uzme broj zaposlenih osoba koje zapošljavaju pravne jedinice koje su dio grupa poduzeća.
U 2020. više od 506 000 osoba bilo je zaposleno u poduzećima koja su bila dio grupa poduzeća. To je gotovo trećina svih zaposlenih u RH.
U broju osoba koje zapošljavaju ponovno su najdominantnije multinacionalne inozemno kontrolirane grupe poduzeća koje u prosjeku zapošljavaju 43% svih zaposlenih osoba u pravnim jedinicama koje su dio grupa.
 
Tablica 4. Broj zaposlenih osoba u pravnim jedinicama koje su dio grupa poduzeća

Tipovi grupa 2018. 2019. 2020.
Potpuno rezidentne grupe 171 609 175 072 170 368
Multinacionalne grupe 302 201 342 859 335 846
Inozemno kontrolirane
194 520 226 904 225 935
Domaće kontrolirane
107 681 115 955 109 911
Ukupno 473 810 517 931 506 214

 
Slika 4.
 

 
Najveći udio u broju zaposlenih u grupama poduzeća imaju multinacionalne grupe sa sjedištem matice u Njemačkoj, Nizozemskoj i Austriji.
 

Zakonska osnova:

  1. Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5. ožujka 2008.)
  2. Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. ožujka 1993.)
  3. Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika
  4. Priručnik s preporukama za SPR (European business statistics methodological manual for statistical business registers – 2021)
 
[2]  Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. ožujka 1993.)
[3]  Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika