Strateški planovi i izvješća

Planovi
 
  • Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. - 2030. dugoročni je akt strateškog planiranja koji se izrađuje prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) te u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17.). Strategija je dugoročni strateški plan kojim se određuje smjer nacionalnoga statističkog sustava u narednome desetogodišnjem razdoblju. Njome se određuju misija i vizija te se definiraju prioriteti i ciljevi usmjereni na razvoj sustava službene statistike u Republici Hrvatskoj. Ostvarenje strateških ciljeva planira se provedbom niza mjera i aktivnosti koje se detaljnije definiraju u srednjoročnim i kratkoročnim planovima (programima statističkih aktivnosti i godišnjim provedbenim planovima). Strategiju je usvojio Hrvatski sabor na sjednici 25. veljače 2022. te je objavljena u NN br. 29/22.).
  • Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (PSA) 2021. - 2027. srednjoročni je akt strateškog planiranja koji se izrađuje prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i njime se utvrđuju statističke aktivnosti za višegodišnje razdoblje u skladu s obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te nacionalnim potrebama. Specifičnost Programa jest i usklađivanje s Europskim statističkim sustavom te se donosi za razdoblje koje je istovjetno razdoblju trajanja Europskoga statističkog programa, koji je ujedno okvir za planiranje aktivnosti nacionalnoga statističkog sustava radi omogućivanja usporedivosti statističkih podataka Republike Hrvatske s podacima država članica EU-a. Donošenje Programa važno je i radi definiranja ostalih nositelja službene statistike, koji, osim Državnog zavoda za statistiku i Hrvatske narodne banke, koje određuje Zakon, čine nacionalni sustav službene statistike. Stoga se predmetnim Programom kao nositelji službene statistike u sljedećem razdoblju ovlašćuju Ministarstvo financija, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo poljoprivrede te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Sve navedene institucije čine nacionalni sustav službene statistike. Program je usvojio Hrvatski sabor na sjednici 25. veljače 2022. te je objavljen u NN br. 29/22.).
  • Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (GPP) 2023. kratkoročni je akt strateškog planiranja, koji se izrađuje prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), te se radi izvršavanja Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske donosi za svaku godinu na koju se odnosi. Godišnjim provedbenim planom 2023. planirana je provedba ukupno 297 statističkih aktivnosti, a od toga 163 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 91 statističkih aktivnosti na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 43 razvojne aktivnosti. Od ukupno 297 statističkih aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2023. provest će 84%, odnosno 248 statističkih aktivnosti, dok će ostalih 49 (16%) statističkih aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike. Plan je usvojio Hrvatski sabor na sjednici 17. ožujka 2023. te je objavljen u NN br. 35/23.
  • Provedbeni program Državnog zavoda za statistiku 2021. - 2024. izrađuje se prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17.), te je kratkoročni je akt strateškog planiranja koji uporište ima u hijerarhijski višim aktima strateškog planiranja (Strategija) i Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. te vrijedi za vrijeme trajanja mandata Vlade.
  • Godišnji plan rada Državnog zavoda za statistiku za 2024. izrađuje se prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, broj 123/17. i 151/22.) te je jednogodišnji plansko-upravljački provedbeni dokument s mjerama koje se planiraju ostvariti u Državnom zavodu za statistiku u tekućoj godini, a vezani su za djelokrug i organizaciju, posebne ciljeve i mjere sadržane u Provedbenom programu te plan proračuna i druge raspoložive resurse.

Izvješća
 


Arhiva