logo

Revizija Europske klasifikacije djelatnosti, NACE-a, i njezine nacionalne verzije, NKD-a

U Europskoj uniji 1. siječnja 2025. godine sa primjenom počinje nova klasifikacijska verzija Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici - NACE Rev. 2.1, dok u statističkom sustavu Republike Hrvatske na snagu stupa nova nacionalna verzija, odnosno Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. - NKD 2025.

Trenutačna verzija: NKD 2007.
 
Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD) obvezatni je nacionalni standard kojim se definiraju djelatnosti i razvrstavaju poslovni subjekti te dijelovi poslovnih subjekata, a namijenjen je za primjenu u službenim i drugim administrativnim bazama podataka, za statističke i analitičke potrebe u statističkom sustavu Republike Hrvatske te na međunarodnoj razini.

NKD je nacionalna klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, koja je izrađena potkraj 1994. na temelju tadašnje klasifikacijske verzije NACE. U statistički sustav Republike Hrvatske uveden je Zakonom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.) i otad se redovito usklađuje s europskim standardom te kontinuirano primjenjuje u nacionalnom statističkom sustavu. NKD u cijelosti slijedi strukturu NACE-a do razine razreda (četveroznamenkasta brojčana oznaka). Od 1. siječnja 2008. NKD 2007. odgovara klasifikacijskoj verziji NACE Rev. 2.
 
Revizija europske klasifikacije NACE


Klasifikacija djelatnosti treba se prilagoditi razvoju i strukturnim promjenama gospodarstva, mjeriti nove pojave i omogućiti međunarodnu usporedivost podataka, zbog čega je 2019. godine počeo proces revizije europske klasifikacije NACE Rev. 2.

Vodeći brigu o promjenama koje su se dogodile u ekonomskim djelatnostima od posljednje revizije iz 2007., na europskoj razini izrađena je nova klasifikacijska verzija NACE Rev. 2.1. Klasifikacija je prihvaćena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/137 te će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2025.

Uspoređujući klasifikaciju NACE Rev. 2.1 s klasifikacijom NACE Rev. 2, može se zaključiti da je nova klasifikacijska verzija detaljnija jer na najnižoj razini ima ukupno 651 razred ili 36 razreda više u odnosu na NACE Rev. 2. Razredi su grupirani u 287 skupina (15 kategorija više), skupine u 87 odjeljaka (jedan odjeljak manje), a odjeljci na najvišoj razini u 22 područja (jedno područje više).

Više pojedinosti o revidiranoj verziji NACE Rev. 2.1 dostupno je na Eurostatovim internetskim stranicama.

Od 1. siječnja 2025. novi NKD 2025.

U skladu s revidiranom verzijom NACE Rev. 2.1 i nacionalnim potrebama, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske pripremio je novu klasifikacijsku verziju NKD 2025. Prihvaćena je Odlukom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. - NKD 2025. (NN, br. 47/24.), koja će zamijeniti NKD 2007. uz napomenu da je usklađenost nove klasifikacijske verzije NKD 2025. s klasifikacijom NACE Rev. 2.1 već provjerio i odobrio Eurostat, statistički ured Europske komisije.
 
Glavne promjene u NKD-u 2025. u odnosu na NKD 2007.

Kako je NKD 2025. u cijelosti usklađen s klasifikacijom NACE Rev. 2.1, klasifikacijske promjene za NKD 2025. u odnosu na NKD 2007. istovjetne su do četvrte razine, odnosno do razine razrede. Na najnižoj razini ima 651 razred, što je za 36 više nego dosad. Razredi su združeni u 287 skupina, 15 više nego dosad, 87 odjeljaka, jedan manje nego dosad, a na najvišoj razini ima 22 područja, jedno više. Jedina posebnost NKD-a 2025. u odnosu na NKD 2007. jest nacionalna raščlamba na 687 podrazreda, a to znači da su na najnižoj razini kreirana 62 podrazreda za nacionalne potrebe.
 
Od važnijih promjena navodimo sljedeće:
 
  • mijenja se dosadašnje područje J (Informacije i komunikacije): ono se dijeli na dva nova područja - na područje J Izdavačke djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja te područje K Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalna infrastruktura i ostale informacijske uslužne djelatnosti
  • reorganizirano je područje G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla na sljedeći način: ukinuti su kanali prodaje te je organizirana prodaja prema vrsti proizvoda. Ukida se razdvajanje trgovine u prodavaonicama i izvan prodavaonica (na internetu, na štandovima i sl.). Opseg trgovine obuhvaća samo fizičku robu, ali ne i digitalnu. Ukida se odjeljak 45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala, odnosno postaju dio trgovine na veliko i malo u odjeljcima 46 i 47, a popravak motornih vozila postaje dio područja T Ostale uslužne djelatnosti
  • uvedena je definicija posredničkih usluga zbog sve veće važnosti uslužnih djelatnosti posredovanja te su kreirani razredi, kroz gotovo sva područja unutar klasifikacije, s pomoću kojih će se statistički moći pratiti njihove aktivnosti u sljedećem desetljeću
  • uvedeni su podrazredi na nacionalnoj razini za potrebe praćenja i unaprjeđenja nacionalne ekonomije, primjerice u poljoprivredi, industriji te uslužnim djelatnostima
  • prikaz nacionalnih podrazreda prema NKD-u 2025. 

Detaljniji pregled razlika po područjima između nove i postojeće klasifikacije opisan je u dokumentu Razlike između NKD-a 2007. i NKD-a 2025.

Novi NKD 2025. dostupan je u bazi klasifikacija i nomenklatura KLASUS.

Objašnjenja nove klasifikacijske verzije NKD 2025. objavit će Državni zavod za statistiku na svojim internetskim stranicama u rubrici Statističke klasifikacije i standardi.
 

Stranica