Uvođenje eura

Aktivnosti DZS-a tijekom postupka uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

U skladu s Nacionalnim planom zamjene hrvatske kune eurom, koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 23. prosinca 2020., Državni zavod za statistiku sudjeluje u aktivnostima pripreme i uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
 
Predstavnici Državnog zavoda za statistiku uključeni su u rad dvaju koordinacijskih odbora: Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države i Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača.
 
Prilagodbe u službenoj statistici odnose se na sljedeće aktivnosti:

I. Prilagodbe vremenskih serija

Pojedini statistički podaci koje proizvodi Državni zavod za statistiku iskazani su u nacionalnoj valuti, odnosno kuni. Statistički podaci prikupljaju se, obrađuju i diseminiraju u određenoj periodici, a radi zadovoljavanja korisničkih potreba obuhvaćaju što dulja razdoblja. Tada se govori o vremenskim serijama podataka.
U postupku prelaska na novu službenu valutu potrebno je postojeće vremenske serije iskazane u kuni preračunati i objaviti u novoj valuti, euru, a radi omogućivanja kontinuiteta u praćenju kretanja pojedinih pojava u društvu i ekonomiji. Državni zavod za statistiku preračunat će 166 vremenskih serija podataka koje su iskazane u kuni. One će biti preračunane u euro primjenom fiksnog tečaja1) i u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: Zakon). Stoga je na temelju članka 74. stavka 3. Zakona glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donijela Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iz kune u euro. Naputak sadržava popis svih vremenskih serija koje će biti preračunane, kao i razdoblja koja će biti obuhvaćena pri preračunavanju u euro primjenom fiksnog tečaja.

1) Fiksni tečaj jest 1 euro = 7,53450 kuna.


II. Prilagodbe statističkih obrazaca

U postupku prijelaza na euro potrebno je izvršiti promjene i na obrascima za prikupljanje podataka, a to, osim promjene kune u euro, u pojedinim slučajevima zahtijeva i dodavanje novih varijabli za koje će se prikupljati i obrađivati podaci (npr. podaci o cijenama industrijskih proizvođača ili podaci o industrijskoj proizvodnji koji se iskazuju prema tržištima, a s obzirom na promjenu tržišta eurozone kojem će Republika Hrvatska pripadati od 1. siječnja 2023.). Državni zavod za statistiku u postupku je prilagodbe gotovo 40 statističkih obrazaca radi promjene službene valute.


III. Uvođenje novih statističkih istraživanja 

Za potrebe uvođenja eura Državni zavod za statistiku uvest će dva nova istraživanja:

1. Mjesečno istraživanje o indeksu uvoznih cijena 
2. Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj 

 


IV. Prilagodbe informacijskih sustava i ostalih aplikativnih rješenja koja se koriste za proizvodnju statističkih podataka 

Jedna od aktivnosti Državnog zavoda za statistiku tijekom postupka uvođenja eura kao službene valute uključuje i prilagodbu informacijskih sustava i ostalih aplikativnih rješenja koja se koriste za proizvodnju službene statistike odnosno pri proizvodnji, obradi i diseminaciji statističkih podatka. Navedeno uključuje sve nužne promjene u strukturi baza podataka i datoteka odnosno prilagodbe pojedinih aplikacija i ostalih informatičkih rješenja.


V. Diseminacija statističkih podataka 

Uvođenjem eura Državni zavod za statistiku će statističke podatke iskazane u nacionalnoj valuti, koji se odnose na razdoblje nakon 1. siječnja 2023., objavljivati u eurima. Prvi podaci iskazani u eurima objavit će se sredinom ožujka 2023., a odnosit će se na podatke o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u siječnju 2023.
 
Statistički podaci koji se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2022., a iskazani su u nacionalnoj valuti, bit će prikazani u kunama i prema fiksnom tečaju eura. Objavljene vremenske serije statističkih podataka preračunane prema fiksnom tečaju eura bit će objavljene neovisno o rokovima objavljivanja navedenima u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za pojedina statistička područja.

Statistički podaci koji se odnose na razdoblje do kraja 31. prosinca 2022., a objavljuju se nakon 1. siječnja 2023., iskazivat će se dvojno, u kunama i prema fiksnom tečaju eura, a bit će objavljeni u skladu s rokovima najavljenima u Kalendaru objavljivanja statističkih podatka. Na primjer, podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih prema spolu u četvrtom tromjesečju 2022., koji će biti objavljeni u veljači 2023., bit će prikazani u kunama i prema fiksnom tečaju eura.