Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj

Od 5. rujna 2022. poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj imaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima koja će se primjenjivati do 31. prosinca 2023. (čl. 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/22. i 88/22.)). Na taj način potrošačima je omogućena prilagodba na novu valutu, kao i transparentan uvid u cijene preračunane u eure.  Predmetno istraživanje rezultat je Sporazuma o suradnji na provedbi aktivnosti praćenja maloprodajnih cijena dobara i usluga tijekom dvojnog iskazivanja cijena u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača, a poslužit će kao podloga za daljnje analize i zaključke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao glavnoga koordinatora aktivnosti zaštite potrošača tijekom razdoblja obveznoga dvojnog iskazivanja cijena.

Državni zavod za statistiku u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, tj. od rujna 2022. do prosinca 2023., provodi zasebno istraživanje o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena za odabrana homogena dobra i usluge za osobnu potrošnju.

Cilj istraživanja jest prikupiti informacije o kretanju potrošačkih cijena za odabrana dobra i usluge u kunama i eurima, tj. pružiti statističke podatke o kretanju cijena u obje valute. Statistički podaci objavljuju se redovito (jedanput mjesečno) tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, a u skladu s Kalendarom objavljivanja statističkih podataka.
 
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda (78 dobara i 25 usluga), a svakog mjeseca prikuplja se oko 5 700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta. Podaci o cijenama ne prikupljaju se na tržnicama i kioscima s obzirom na to da, prema smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, na tim prodajnim mjestima ne postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima.

Prikupljanje podataka o cijenama provode ovlašteni snimatelji cijena Državnog zavoda za statistiku jedanput na mjesec na devet geografskih lokacija (Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik i Varaždin) radnim danima (cijene se ne snimaju vikendima i praznicima), i to približno istog dana u mjesecu.
 
Podaci o prosječnim maloprodajnim cijenama dobara i usluga u kunama i u eurima objavljuju se na internetskoj stranici Državnog zavoda za statistiku u Statistici u nizu. Tablica sadržava podatke o prosječnim maloprodajnim cijenama na razini Republike Hrvatske, uzimajući u obzir cijene po kojima su odabrana dobra i usluge dostupne potrošačima tijekom razdoblja prikupljanja podataka o cijenama za referentni mjesec, kao i popuste primijenjene tijekom razdoblja prikupljanja podataka. 

Prosječne maloprodajne cijene za svaki proizvod računaju se jednostavnom aritmetičkom sredinom iz prikupljenih cijena na razini Republike Hrvatske.

Objavljene prosječne cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kunama i eurima nisu prilagođene za daljnje izračune općih stopa promjena razine cijena u agregiranim oblicima. Za tu svrhu koriste se indeksi potrošačkih cijena koji se izračunavaju i objavljuju prema klasifikaciji ECOICOP (Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni), a dostupni su na internetskoj stranici Državnog zavoda za statistiku (Indeks potrošačkih cijena).
 
Informacije o kretanju potrošačkih cijena, kao i sve informacije vezane za euro i postupak konverzije, nalaze se i na službenoj internetskoj stranici za uvođenje eura (www.euro.hr).