logo

Što je varijanta klasifikacije?

Varijanta klasifikacije temelji se na verziji klasifikacije. U varijanti se kategorije verzije klasifikacije dijele, agregiraju ili ponovno grupiraju kako bi se u standardnu strukturu matične verzije unijele dopune ili izmjene (npr. dopune specifične za kontekst).

Varijanta klasifikacije ima dvije ili više razina, koje su ili razine matične verzije (tj. razine verzije klasifikacije na kojima se varijanta temelji) ili nove razine koje su sačinjene za varijantu. Barem jedna od razina mora biti razina matične verzije (ili njezin dio), čime se određuje odnos varijante s matičnom verzijom. Izraz varijanta ne odnosi se samo na djelomičnu strukturu koju sačinjavaju razine nove varijante. On se odnosi na čitavu novu strukturu koja je sastavljena i od razina matične verzije i od razina nove varijante.