logo

14. Samostalna služba za unutarnju reviziju

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju u Zavodu u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske; daje revizijska mišljenja i preporuke te pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga u svrhu poboljšanja poslovanja i upravljanja rizicima; analizira, testira i ocjenjuje sustave unutarnjih kontrola u procesima koji se odvijaju u Zavodu; provodi revizije korištenja sredstava u okviru programa EU i drugih međunarodnih organizacija i institucija; provodi postupke revizije procesa proizvodnje službene statistike i daje preporuke za unaprjeđenje kvalitete statističkoga procesa u skladu s Kodeksom prakse europske statistike; daje preporuke radi unaprjeđenja učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije i uvide na zahtjev glavnog ravnatelja ili prema potrebi; prati provedbu preporuka iz izvješća o prethodnim revizijama; izrađuje strateške i operativne planove revizije. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.