logo

4. Sektor makroekonomskih statistika

Sektor makroekonomskih statistika obavlja poslove vezane uz obračun nacionalnih računa i osnovnih makroekonomskih agregata, provodi dio statističkih istraživanja potrebnih za izradu tromjesečnih i godišnjih nacionalnih računa, izrađuje tablice ponude i uporabe te input-output tablice, radi na izračunu godišnjih i tromjesečnih računa države, izrađuje fiskalno izvješće (EDP) i izračun indeksa cijena primjenjujući metodologiju Europskog sustava nacionalnih računa (ESA 2010) te preporuke Eurostata; izrađuje, razvija i objavljuje podatke iz područja statistika ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva; proizvodi, analizira i kompilira statističke podatke provedbom istraživanja te korištenjem administrativnih izvora prilagođenih metodologiji iz svoga djelokruga; izrađuje i uvodi u uporabu metodologiju potrebnu u procesu prikupljanja mikroekonomskih podataka nužnih za sastavljanje makroekonomskih agregata, koji se, u skladu s dinamikom izrade određenih pokazatelja, dobivaju od drugih institucija uključenih u statistički sustav Republike Hrvatske; predlaže sadržaj i modalitete provođenja statističkih istraživanja u drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda koja su podloga za izračun makroekonomskih agregata po čistim djelatnostima, institucionalnim jedinicama i institucionalnim sektorima; definira i razvija nove metodologije, stvara baze podataka nacionalnih računa koja je podloga za razmjenu službenih statističkih podataka uz primjenu statističkih i tehničkih standarda za razmjenu podataka i meta podataka (Statistical Data and Metadata eXchange, u daljnjem tekstu: SDMX) svih agregata nacionalnih računa, a temeljem ulaznih podataka ostalih ustrojstvenih jedinica Zavoda i administrativnih izvora izvan Zavoda; dostavlja podatke nadležnim institucijama unutar Republike Hrvatske i institucijama EU u zadanim rokovima i formatima (tablice u skladu sa zahtjevima iz »Statistical Requirement Compendiuma«); Koordinira i obavlja poslove vezane za proizvodnju i dostavu statističkih podatka Europskoj komisiji prema Uredbi br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (EU) o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (podatke nacionalnih računa u okviru transmisijskog programa s detaljno definiranim transakcijama makroekonomskih podataka ESA 2010 u 60 detaljnih transmisijskih tablica). Izrađuje izvještaje o kvaliteti kao i druge relevantne pokazatelje za navedena područja prema nacionalnim zahtjevima i razvoju međunarodne statističke prakse. Sudjeluje u planiranju i provedbi projekata iz svoga djelokruga financiranih iz sredstava EU, uključujući darovnice. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i drugim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. Sudjeluje u izradi strateških dokumenata, programa, planova i izvješća iz svoga djelokruga. Provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru makroekonomskih statistika ustrojavaju se:
4.1. Služba agregata nacionalnih računa
4.2. Služba nefinancijskih sektorskih računa
4.3. Služba računa države i izrade fiskalnog izvješća (EDP)
4.4. Služba input-output tablica
4.5. Služba statistike cijena i europskog programa usporedbe
4.6. Služba ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva.