logo

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se za svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s određenom javnom politikom radi podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja nedostataka i negativnih učinaka koje je potrebno pravodobno otkloniti.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. usvojila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN, br. 140/09.) radi olakšavanja interakcije s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te poticanja aktivnijeg sudjelovanja građana u javnom životu. Tim Kodeksom utvrđuju se opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit.

Obveza provođenja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću propisana je Zakonom o procjeni učinaka propisa (NN, br. 90/11.), koji uređuje postupak, dokumente, način godišnjeg planiranja normativnih aktivnosti, nadležna tijela, način savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja novih propisa te uključuje analizu njihovih mogućih koristi i troškova, čime se doprinosi racionalnijem procesu kreiranja politika zasnovanom na dokazima.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13. i 85/15.), koji također pravno obvezuje institucije na provedbu javnih savjetovanja, propisano je da tijela državne uprave savjetovanje s javnošću provode preko središnjega državnoga internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja), koji je s radom počeo 27. travnja 2015.

Kronološki pregled savjetovanja provedenih na središnjemu državnom portalu e-Savjetovanja