logo

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13., 85/15. i 69/22.) i smjernicama Direktive 2019/1024/ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama jest omogućiti i osigurati fizičkim i pravnim osobama ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama i  ponovnu uporabu informacija  putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ''…obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom…''

Informacija je, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 3., svaki podatak koji tijelo javne vlasti pohranjuje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea i registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), a ono ga je izradilo samostalno, u suradnji s drugim tijelima ili ga je pribavilo od druge osobe i nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ''…znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu…''

Korisnici podataka imaju pravo:
  • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije
  • prerađivati informacije
  • služiti se informacijama za komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod.

Obveze korisnika: navođenje izvora podataka

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete uputiti Državnom zavodu za statistiku:
  • pisanim putem na adresu: Državni zavod za statistiku, Ilica 3, 10 000 Zagreb,
  • na adresu elektroničke pošte pristupinfo@dzs.hr i
  • telefonom na broj (+385 1) 48 06 133.
 
Službenik za informiranje: Zoran Banić
Zamjenica službenika za informiranje: Ana Beljan Ščuric

Državni zavod za statistiku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku o pravu na pristup informacijama i njihovu ponovnu uporabu, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koja se naplaćuje u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade i način naplate naknade (NN, br. 12/14.15/14. i 141/22.).
 
Svi objavljeni podaci dostupni su besplatno na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Predstavnike medija molimo da svoja pitanja Državnom zavodu za statistiku upućuju na adresu elektroničke pošte press@dzs.hr.