logo

Uvođenje eura

Aktivnosti DZS-a tijekom postupka uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

U skladu s Nacionalnim planom zamjene hrvatske kune eurom, koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 23. prosinca 2020., Državni zavod za statistiku sudjeluje u aktivnostima pripreme i uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Predstavnici Državnog zavoda za statistiku bili su uključeni u rad dvaju koordinacijskih odbora: Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države i Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača. 

Prilagodbe u službenoj statistici odnose se na sljedeće aktivnosti:

I. Prilagodbe vremenskih serija

Pojedini statistički podaci koje proizvodi Državni zavod za statistiku iskazani su u nacionalnoj valuti, odnosno u kuni. Statistički podaci prikupljaju se, obrađuju i diseminiraju u određenoj periodici, a radi zadovoljavanja korisničkih potreba obuhvaćaju što dulja razdoblja. Tada se govori o vremenskim serijama podataka.
U postupku prelaska na novu službenu valutu postojeće vremenske serije iskazane u kuni preračunane su i objavljene u novoj valuti, euru, a radi omogućivanja kontinuiteta u praćenju kretanja pojedinih pojava u društvu i ekonomiji. Državni zavod za statistiku preračunao je 166 vremenskih serija podataka koje su iskazane u kuni. One su preračunate u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije1) i u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: Zakon). Stoga je, na temelju članka 74. stavka 3. Zakona, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donijela Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iz kune u euro(Naputak sadržava popis svih vremenskih serija koje će biti preračunane, kao i razdoblja koja će biti obuhvaćena pri preračunavanju u euro primjenom fiksnog tečaja.)

1) Fiksni tečaj konverzije jest 1 euro = 7,53450 kuna.


II. Prilagodbe statističkih obrazaca

U postupku prijelaza na euro bilo je potrebno izvršiti promjene i na obrascima za prikupljanje podataka, a to je, osim promjene kune u euro, u pojedinim slučajevima zahtijevalo i dodavanje novih varijabli za koje će se prikupljati i obrađivati podaci (npr. podaci o cijenama industrijskih proizvođača ili podaci o industrijskoj proizvodnji koji se iskazuju prema tržištima, a s obzirom na promjenu tržišta eurozone kojem Republika Hrvatska pripada od 1. siječnja 2023.).


III. Uvođenje novih statističkih istraživanja 

Za potrebe uvođenja eura Državni zavod za statistiku uvest će dva nova istraživanja:

1. Mjesečno istraživanje o indeksu uvoznih cijena 
2. Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj 

 


IV. Prilagodbe informacijskih sustava i ostalih aplikativnih rješenja koja se koriste za proizvodnju statističkih podataka 

Jedna od aktivnosti Državnog zavoda za statistiku tijekom postupka uvođenja eura kao službene valute uključuje i prilagodbu informacijskih sustava i ostalih aplikativnih rješenja koja se koriste za proizvodnju službene statistike odnosno pri proizvodnji, obradi i diseminaciji statističkih podatka. Navedeno uključuje sve nužne promjene u strukturi baza podataka i datoteka odnosno prilagodbe pojedinih aplikacija i ostalih informatičkih rješenja.


V. Diseminacija statističkih podataka 

Uvođenjem eura Državni zavod za statistiku  statističke podatke iskazane u nacionalnoj valuti, koji se odnose na razdoblje nakon 1. siječnja 2023., objavljuje u eurima. Prvi podaci iskazani u eurima objavljeni su sredinom ožujka 2023., a odnose se na podatke o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u siječnju 2023.

Statistički podaci koji se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2022., a iskazani su u nacionalnoj valuti, prikazani su u kunama i prema fiksnom tečaju eura. Objavljene vremenske serije statističkih podataka preračunane prema fiksnom tečaju eura bit će objavljene neovisno o rokovima objavljivanja navedenima u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za pojedina statistička područja.

Statistički podaci koji se odnose na razdoblje do kraja 31. prosinca 2022., a objavljuju se nakon 1. siječnja 2023., iskazuju  se dvojno, u kunama i prema fiksnom tečaju eura, a objavljuju se u skladu s rokovima najavljenima u Kalendaru objavljivanja statističkih podatka. Na primjer, podaci o prosječnim mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih prema spolu u četvrtom tromjesečju 2022., koji su objavljeni u veljači 2023., prikazani su u kunama i prema fiksnom tečaju eura.